swiss luxury brand include luxury richard mille replica.users from all fields prefer cheap check my source.
Obchodné podmienky | BT-Form

Domov Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

 2. Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z akéhokoľvek dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.

 3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

 4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.

Objednávanie a dodávky tovaru

 1. Odberateľ objednáva tovar v spoločnosti BT-Form s.r.o. prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu.

 2. Každá objednávka musí obsahovať:

  1. fyzická osoba: meno zákazníka, telefónne číslo,email,  presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru

  2. podnikateľ: obchodné meno, kontaktnú osobu, telefónne číslo, IČO, DRČ , presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

 3. Registráciou užívateľa môžete vypĺňanie fomulárov zjednodušiť a čas potrebný na vyplnenie obmedziť na minimum. Spoločnosť BT-Form s.r.o.. zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

 4. Spoločnosť BT-Form s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii.

 5. Spoločnosť BT-Form s.r.o.. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.

 6. Spoločnosť BT-Form s.r.o. tovar zasiela aj na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote.

 7. Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti BT-Form s.r.o.

 8. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou BT-Form s.r.o. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.

 9. Za tovar je zodpovedná spoločnosť BT-Form s.r.o. až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy spoločnosť BT-Form s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti BT-Form s.r.o. alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť BT-Form s.r.o. vysloví súhlas.

Vrátenie tovaru

V prípade nákupu tovaru cez zásielkový (elektronický) obchod má odberateľ právo v zmysle ustanovenia § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar do 14 dní  odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, tovar je povinný zaslať na vlastné náklady na adresu spoločnosti odkiaľ bol tovar expedovaný. Tovar musí byť nepoškodený bez viditeľných známok používania a v pôvodnom obale. 

Ceny

Predávajúci si vyhradzuje bez upozornenia aktualizovať ceny pre tento web.
Ceny, ktoré majú byť uhradené zákazníkom - odberateľom, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ak to nie je uvedené inak), ktorú zaplatí zákazník vo výške a spôsobom vyžadovaným platnou daňovou úpravou.

Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom spoločnosť BT-Form s.r.o.. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí v hotovosti kuriérovi.

 2. PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti BT-Form s.r.o.

 3. PLATBA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uskutočňuje úhradu v režime online po objednaní tovaru.

 4. PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení faktúry.

 5. PLATBA NA PROFORMA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar v určenej dodacej dobe po uhradení proforma faktúry.

Práva a povinnosti spoločnosti BT-Form s.r.o. a odberateľa

 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť BT-Form s.r.o. nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

 2. Odberateľ sa zaväzuje, že tovar, na ktorý sa poskytuje licencia, alebo ktorý podlieha vývozným kontrolným zákonom a nariadeniam Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky, nebude vyvážať, či už priamo alebo nepriamo, do:

  1. krajín, ktoré podliehajú obmedzeniam zo strany Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky (v súčasnej dobe napr. Kuba, Irán, Irak, Líbya, Severná Kórea, Sýria a Sudán) alebo

  2. konečnému používateľovi, ktorému bolo federálnym úradom vlády Spojených štátov amerických zakázané zúčastniť sa exportných transakcií Spojených štátov amerických.

 3. Spoločnosť BT-Form s.r.o. aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, ktorým sa rozumie aj obchodná transakcia.

Záručné lehoty a reklamačný poriadok

 1. Na všetky druhy nami ponúkaného tovaru sa vzťahuje bezplatne predĺžená záručná lehota 3 roky.

 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti BT-Form s.r.o.

 3. Pri uplatnení reklamácie si spoločnosť BT-Form s.r.o. sama zabezpečí prevzatie reklamovaného tovaru, reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený dôkladne zabalený v ochranom obale, najlepšie v originálnom balení vrátane manuálov, kópie faktúry alebo dodacieho listu.

 4. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6 , 080 01 Prešov I

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Záručný a pozáručný servis

Spoločnosť BT-Form s.r.o.. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených mechanickým poškodením zo strany odberateľa.

Ochrana osobných údajov

Firma BT-Form s.r.o. sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu BT-Form s.r.o. e-shop na internetovej adrese http://www.1stresnybox.sk/ týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku žiadnej komerčnej ponuke zo svojej strany, bez výslovnej žiadosti odberateľa . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona 122/2013 Z.z. v aktuálnom znení o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojích informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 
Prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje , že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.  
(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 (2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 (3) V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@upboxes.eu

 (4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

GDPR ( General Data Protection Regulation)
25. mája 2018 nadobúdla účinnosť GDPR - všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov. Zaručuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pred ich zneužitím, únikom či neoprávneným spracúvaním.

Právo na informácie
V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o informáciu, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely vyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a  na účely fakturácie. Ak si želáte dozvedieť sa všetko konkrétne o Vašich osobných údajoch, pošlite prosím na adresu info@upboxes.eu e-mail s predmetom "Právo na informácie" a budeme sa tým zaoberať. 

Právo na zabudnutie
V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme, okrem prípadu, že tieto údaje sú uchovávané z iného zákonneho dôvodu. Ak si želáte byť vymazaný z našej databázy, pošlite prosím na adresu info@upboxes.eu e-mail s predmetom "Právo na zabudnutie" a budeme sa tým zaoberať a Vaše údaje budú vymazané.

Základné údaje

Obchodné meno spoločnosti: BT-Form, s.r.o.  

Sídlo spoločnosti: Za traťou 1591, 082 71 Lipany, Slovakia

IČO: 50405594 | DIČ:2120336218|  IČ DPH: SK2120336218| IBAN:SK75 1100 0000 0029 4902 3806
BIC TATRSKBX

Mobil: +421 948 757 545

OR Okr. súdu Prešov, Odd: Sro, vložka 33342/P

Výpis z obchodného registra: http://www.orsr.sk

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 2. Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti BT-Form s.r.o. e-shop vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 3. Spoločnosť BT-Form s.r.o. e-shop ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 5. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.júna. 2019.

 • VYROBENÉ V SR

  Kvalitné slovenské výrobky z UV stabilného ABS plastu.

 • BEZPEČNÝ NÁKUP

  Platba cez internetbanking alebo kreditnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu TatraPay.

 • ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

  Pokiaľ s našimi produktami nebudete spokojný, do 14 dní Vám vrátime peniaze za Váš nákup.

 • ZÁRUKA 3 ROKY

  Na naše boxy ponúkame predĺženú záruku až na 3 roky.

 • OKAMŽITÉ DORUČENIE

  Strešné boxy máme priebežne skladom. Ten Váš môžete mať doma už zajtra!

 • OVERENÝ OBCHOD

  Náš obchod patrí medzi certifikovaných internetových predajcov.

Zistite viac o našej firme

Prečítajte si o nás